Naudojimosi taisyklės

SKELBIMŲ TALPINIMO TAISYKLĖS

Svetainės taisyklės

1.Šiomis naudojimosi  bookingshort.com  interneto svetaines taisyklėmis (toliau –Taisyklės) nustatytos skelbimų patalpinimo ir jų peržiūros sąlygos, taip pat Internetinės svetainės vartotojų teisės, pareigos ir atsakomybė.  

2.Naudojantis  bookingshort.com  svetaine vartotojams suteikiama galimybė patalpinti bei peržiūrėti siūlomų objektų skelbimus (toliau - Skelbimas) šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. Internetinės svetainės vartotojas yra asmuo, patalpinęs ar norintis peržiūrėti skelbimą internetinėje svetainėje (toliau - Vartotojas).

3.Vartotojas išreiškia savo sutikimą su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis naršydamas  bookingshort.com  svetaineje. Asmenys, nesutinkantys bent su viena Taisyklių sąlyga, neturi teisės tapti vartotojais.

4.bookingshort.com  pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles. Jai pakeitus, pataisius ar papildžius taisykles vartotojas toliau naudosis Internetine svetaine, tai reikš Vartotojo sutikimą su taisyklių pakeitimais, pataisymais ir papildymais.

5.bookingshort.com  taip pat pasilieka teisę koreguoti teikiamas paslaugas ar nutraukti jų teikimą dėl bet kokių priežasčių, neįspėdamas Vartotojo.

SKELBIMŲ TALPINIMO TAISYKLĖS

1.Viename Skelbime leidžiama paskelbti tik apie 1 (vieno) objekto nuomą.

2.Vartotojams draudžiama Skelbime pateikti tikrovės neatitinkančios informacijos. Pateikdamas duomenis skelbime vartotojas patvirtina ir garantuoja, kad pateikta informacija yra tikra ir tiksli.

3.Skelbimas savo turiniu, vizualia kompozicija negali prieštarauti visuotinai pripažintomis etikos ar moralės normomis ir galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams, neturi kurstyti diskriminacijos ar nesantaikos bet kokiu pagrindu, patalpintas neteisėtais ar netinkamais tikslais, pažeistų bet kokias intelektinės nuosavybės teises (autorių, prekės ženklų, dizaino ir pan.); - būtų įžeidžiantis, šmeižiantis, diskriminuojantis bet kurį asmenį ar kitaip pažeistų bet kurio asmens teisę į atvaizdą, vardą, privatumą (telefono numeriai, adresai, asmens kodas ir t.t.) ar garbę ir orumą; - keltų grėsmę  bookingshort.com  ar jos duomenų bazės saugumui (programos ar dokumentai su virusais ir t.t.); - pažeistų bet kuriuos teisės aktus.

4.Skelbime draudžiama talpinti fotografijas ir/ar video medžiagas, kuriose bus paskelbti telefonų numeriai, asmens dokumentų duomenys, reklama arba kita informacija tiesiogiai nesusieta su esamu objektu

5.Patalpindamas Skelbimą, Vartotojas prisiima visą atsakomybę už jo turinio atitikimą Taisyklių sąlygoms ir istatymams

 

6.bookingshort.com  turi teisę atmesti Skelbimus arba be įspėjimo juos ištrinti iš Internetinės svetainės duomenų bazės, taip pat ištrinti Skelbime esančias ir Taisyklių ar Lietuvos Respublikos teisės aktų neatitinkančias fotografijas

 NEMOKAMAS NAUDOJIMASIS

1. Vartotojai gali nemokamai naudotis bookingshort.com  svetaines paslaugomis: skelbimų peržiūra ir pasinaudojimas juose esančia informacija teisėtais ir asmeniniais tikslais (spausdinimas, skelbimo arba informacijos jame persiuntimas norimam adresatui el. paštu);

MOKAMI PRODUKTAI IR PASLAUGOS

1.    Vartotojas turi teisę patalpinti  bookingshort.com  svetaineje skelbimus pagal tos dienos galiojančias svetaines sąlygas ir įkainius, pinigai už patalpintus skelbimus nėra grąžinami.

 

2.    Vartotojui sumokėjus Skelbimo iškėlimo arba paryškinimo kainą, skelbimas bookingshort.com  svetaineje bus iškeltas atitinkamam lygiui arba paryškintas pasirinktam laikotarpiui pagal tos dienos sąlygas.

3.    Vartotojas turi teisę bet kada pratęsti Skelbimo galiojimą, iškėlimo arba paryškinimo paslaugas papildomai apmokėjęs pagal tos dienos nustatytus įkainius.

4.    Teikėjas be išankstinio įspėjimo turi teise ištrinti arba pasyvuoti Skelbimus bookingshort.com svetaines duomenų bazėje, jei jie neatitinka šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

5.Teikėjas pasilieka teisę bet kada nutraukti Vartotojo priėjimą prie  bookingshort.com  svetaines ar naudojimąsi paslaugomis už Taisyklių pažeidimus arba dėl kitų priežasčių be įspėjimo. Vartotojas supranta ir sutinka, kad nutraukus Vartotojo priėjimą prie bookingshort.com  svetaines ar naudojimąsi atitinkamomis paslaugomis Teikėjas savo nuožiūra gali nuspręsti, kaip pašalinti bet kokią informaciją, susijusią su Vartotoju.

PASLAUGOS TEIKĖJO ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

1.    Teikėjas tik teikia technines priemones informacijos (Skelbimų) patalpinimui  bookingshort.com  svetaineje ir nėra jokių asmenų atstovas ar agentas, suinteresuotoji šalis ar tarpininkas.

2.    Teikėjas atsako tik už informacijos, pateiktos Skelbime, techninį patalpinimą į bookingshort.com  svetaines duomenų bazę ir šios duomenų bazės techninį palaikymą, jei Skelbimas atitinka visus Taisyklių reikalavimus.

3.    Teikėjas neatsako už Skelbime pateikiamos informacijos neatitikimą tikrovei ir jos turini. Teikėjas neatsako už žalą padarytą Vartotojui ar tretiesiems asmenims dėl Skelbimo turinio ir/ar jų patalpinimo.

4.    Teikėjas neatsako už nuostolius, kurie gali susidaryti dėl Skelbimuose nurodytos informacijos naudojimo.

5.    Teikėjas negarantuoja, kad Skelbimai bus ištrinti iš  bookingshort.com  svetaines duomenų bazės būtent nustatytą konkrečią dieną.

6.    Teikėjas neatsako dėl bookingshort.com  svetaines ar jos duomenų bazės sutrikimo ar dėl nuostolių Vartotojams ar tretiesiems asmenims, kilusių dėl techninių priežasčių ir/ar sunkumų ar kitokių įvykių, kurių Teikėjas negali kontroliuoti ar įtakoti ir dėl kurių Vartotojas negali naudotis bookingshort.com  svetaine (internetinio ryšio nutrūkimas, kompiuterinės įrangos, telekomunikacijų įrangos ar kitos įrangos gedimas ir t.t.).

7.    Skundą dėl bookingshort.com  svetaineje isigytos paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tamybai (Vilniaus g.25,01402 Vilnius, el. p. tamyba@wtat.lt, tel. 8 5 262 67 5l, faks. (8 5) 279 1466, intemeto svetainė www.wtat.lt)

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
bookingshort.com svetaines veikla vykdoma išimtinai vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Bet kokie ginčai, kilę dėl portalo veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti, Lietuvos Respublikos teisme.

ĮKAINIAI
bookingshort.com  svetainės įkainiai galios tol, kol nebus pakeisti ir paskelbti šioje skiltyje

Vieno skelbimo talpinimo įkainai: 

·       2 mėnesiams -  5 Eur

·       6 mėnesiams -  10 Eur

12 mėnesių   -   15 Eur

Skelbimo pariškinimas 1 mėnesiui  -1 eur

Skelbimo iškėlimas į pradžią 1 mėnesiui  - 1 eur

0
Sukurta su „Mozello“ - lengviausia svetainių kūrimo priemone.

 .